×

zbMATH — the first resource for mathematics

Kyrgyz Respublikasy Ilimder Akademiyasynyn Kabarlary. Fizika-Tekhnikalyk, Matematika Zhana Too-Geologiya Ilimderi

Short Title: Izv. Akad. Nauk Resp. Kyrg., Fiz.-Tekh. Mat. Gorno-Geol. Nauki
Parallel Title: Izvestiya Akademii Nauk Respubliki Kyrgyzstan. Fiziko-Tekhnicheskie, Matematicheskie i Gorno-Geologicheskie Nauki
Publisher: Izdatel’stvo ”Ilim”, Bishkek
Predecessor: Izvestiya Akademii Nauk Kirgizskoĭ SSR. Fiziko-Tekhnicheskie i Matematicheskie Nauki
Comments: No longer indexed
Documents indexed: 3 Publications (1991)

Latest Issues

No. 1 (1991)

Publications by Year