×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 13 Documents (Results 1–13)

100
MathJax
Proc. Steklov Inst. Math. 221, 91-116 (1998); translation from Tr. Mat. Inst. Steklova 221, 101-126 (1998).
PDF BibTeX XML Cite
Borisovich, Yu. G. (ed.), Problems of geometry, topology and mathematical physics. Voronezh: Izdatel’stvo Voronezhskogo Universiteta. Nov. Global’nom Anal. 65-73 (1992).
MSC:  58C25 58K99 32S05
PDF BibTeX XML Cite