×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 31 Documents (Results 1–3)

Russ. Phys. J. 59, No. 11, 1971-1980 (2017); translation from Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Fiz. 59, No. 11, 204-212 (2016).
MSC:  81T10 81U35 81V10
BibTeX Cite
Full Text: DOI
Russ. Phys. J. 59, No. 11, 1956-1961 (2017); translation from Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Fiz. 59, No. 11, 193-196 (2016).
MSC:  81Q05 81R20 81R12
BibTeX Cite
Full Text: DOI

Filter Results by …

Author
Classification