×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 5 Documents (Results 1–3)

Encyclopaedia of Mathematical Sciences. 20. Berlin: Springer-Verlag. 235 p. (1993).
MSC:  00B15 17-06 22-06
BibTeX Cite
WorldCat.org
Itogi Nauki i Tekhniki. Seriya Sovremennye Problemy Matematiki. Fundamental’nye Napravleniya, 41. Moskva: Vsesoyuznyj Institut Nauchnoj i Tekhnicheskoj Informatsii. 259 p. R. 2.60 (1990).
MSC:  00Bxx 22-06 17-06
BibTeX Cite
WorldCat.org

Filter Results by …

Year of Publication
Classification